Сряда, 06 Юни 2018 15:31

Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Елешница

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обявявам Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Елешница“, одобрен с Решение № 124/ 2018 г. на Общински съвет- Разлог

Прочетена 191 пъти