Сряда, 23 Май 2018 13:38

ОБЯВЛЕНИЕ по Протокол №4 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР - изменение на улична регулация от о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.7-о.т.8 до о.т.9, кв.87А по ПУП на Горен стопански двор - гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№4

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.04.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 15 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от гласували 16 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 94

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПР - изменение на улична регулация от о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.7-о.т.8 до о.т.9, кв.87А по ПУП на Горен стопански двор - гр.Разлог, общ.Разлог.
При изработване и процедиране на /ПУП/ - ПР - изменение на улична регулация от от о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.7-о.т.8 до о.т.9, кв.87А по ПУП на Горен стопански двор - гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР - изменение на улична регулация от о.т.11-о.т.12-о.т.13-о.т.14-о.т.7-о.т.8 до о.т.9, кв.87А по ПУП на Горен стопански двор - гр.Разлог, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изменение на уличната регулация в съответствие със съществуващите сгради и изградена инфраструктура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 213 пъти