Понеделник, 23 Април 2018 08:57

О Б Я В Л Е Н И Е № 25 относно одобрен ПУП - ПРЗ – изменение на регулация на ПИ 61813.757.132, кв.87 по плана на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 25
гр.Разлог, 14.03.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-256 от 14.03.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП - ПРЗ – изменение на регулация на ПИ 61813.757.132, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ ХVI, ПИ 61813.757.132, кв.87, гр.Разлог, общ.Разлог с отреждане за „Жилищно строителство” с възложител Колин Гордън Хърст.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 250 пъти