Понеделник, 23 Април 2018 08:56

О Б Я В Л Е Н И Е № 14 относно одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.517.25, местн. ”Камено”, землище на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 14
гр.Разлог, 07.03.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-234 от 07.03.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.517.25, местн. ”Камено”, землище на гр.Разлог, община Разлог с възложител „Рейнфлор България“ЕООД, представлявано от Игор Риммер.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 242 пъти