Сряда, 18 Април 2018 11:48

ПОКАНА за официална церемония „Първа копка” за ефективен старт на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”

Untitled-1_copy.jpg

На 27.04.2018г. (петък) от 11.00 часа
пред сградата на НЧ „15.IX.1903-1909г.” - град Разлог

ще се проведе официална церемония „Първа копка” за ефективен старт на
проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”,
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0023-C01
с бенефициент – Община Разлог.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта ще се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ „15.IX.1903-1909г.” - град Разлог.

Заповядайте!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”,Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0023-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 265 пъти