Петък, 13 Април 2018 11:08

ПОКАНА за участие в заключителна конференция по Проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01 "Подобряване достъпа до здравни и социални услуги - правото на независим живот на територията на община Разлог”

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна конференция по Проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01 "Подобряване достъпа до здравни и социални услуги - правото на независим живот на територията на община Разлог”
Проектът се реализира съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0227-C01/16.12.2015 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Участие в нея ще вземат ръководството на Община Разлог и екипа по проекта.
Конференцията ще се проведе на 27.04.2018 година (петък) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, зала на Общински съвет, с начален час 10:00 ч.
Целта на събитието е да се запознае широката общественост с изпълнените цели и дейности, които бяха предвидени по проекта.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0227-C01 "Подобряване достъпа до здравни и социални услуги - правото на независим живот на територията на община Разлог”, схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ ,

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочетена 316 пъти