Четвъртък, 12 Април 2018 08:23

ОБЯВЛЕНИЕ №16 относно одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №116006, местн. ”Бучен камък”, землище на с.Годлево

О Б Я В Л Е Н И Е № 16
гр.Разлог, 07.03.2018год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-233 от 0703.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №116006, местн. ”Бучен камък”, землище на с.Годлево, община Разлог с възложител „Нео Инвестмънтс“ ЕООД, представлявано от Павел Езекиев.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 164 пъти