Четвъртък, 05 Април 2018 09:05

ОБЯВЛЕНИЕ № 19 относно изготвен ПУП- ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.131 /част от УПИ VI/, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ L, ПИ 61813.757.131, кв.87 с отреждане за „Жилищно строителство”

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 19
гр.Разлог, 07.03.2018 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП- ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.131 /част от УПИ VI/, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ L, ПИ 61813.757.131, кв.87 с отреждане за „Жилищно строителство” на основание чл.109, ал.(1), т.2, чл.110, ал.(1), т.1 и съгл.чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ с възложител Ива Здравкова Бърдарева.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

ДТ/

Прочетена 262 пъти