Сряда, 04 Април 2018 14:07

ОБЯВЛЕНИЕ № 13 относно одобрен ПУП - ПЗ - план за застрояване с отдеждане на "Животновъдна ферма" в обхвата на поземлен имот № 61813.387.25

О Б Я В Л Е Н И Е № 13
гр.Разлог, 05.02.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед № РД 15-123 от 05.02.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП - ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Животновъдна ферма” в обхвата на поземлен имот №61813.387.25, местн. ”Каравидище”, землище на гр.Разлог, община Разлог с отреждане за „Животновъдна ферма” с възложител Валентина Иванова Финдрина.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

ДТ/

Прочетена 255 пъти