Сряда, 14 Март 2018 10:32

ОБЯВЛЕНИЕ № 11 относно план за застрояване с отреждане за „Къща за гости” в обхвата на поземлен имот №053037, местн.”Камено”, землище на с.Баня

О Б Я В Л Е Н И Е № 11
гр.Разлог, 29.01.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-087 от 29.01.2017г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Къща за гости” в обхвата на поземлен имот №053037, местн.”Камено”, землище на с.Баня, община Разлог с възложител Славомир Сашов Брейчев.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 194 пъти