Четвъртък, 08 Март 2018 08:43

ОБЯВЛЕНИЕ № 12 относно изменение на регулация на УПИ IІІ, ПИ 61813.751.107, кв.53 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ IІІ, ПИ 61813.751.107, кв.53, гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е № 12
гр.Разлог, 05.02.2018год

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД 15-122 от 05.02.2018г. на Кмета на Община гр. Разлог е одобрен ПУП - ПРЗ – изменение на регулация на УПИ IІІ, ПИ 61813.751.107, кв.53 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ IІІ, ПИ 61813.751.107, кв.53, гр.Разлог, общ.Разлог с отреждане за „Жилищно строителство” с възложител Колин Гордън Хърст.
В срок от 14 дни /от датата на получаване/ заинтересованите могат да обжалват Заповедта чрез Общинска администрация – гр.Разлог до Административен съд Благоевград .
Заповедта е на разположение в сградата на Общинска администрация-гр.Разлог, стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Прочетена 279 пъти