Вторник, 27 Февруари 2018 14:32

Обявление по протокол № 1 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасета на „Електропровод” и „Водопровод” в поземлен имот №073138, местн.„Власовица”, землище на с.Бачево

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№1

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 31.01.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основние чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7,чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа “ЗА” от гласували 16 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 42

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасета на „Електропровод” и „Водопровод”- съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №073138, местн.„Власовица”, землище на с.Бачево, община Разлог., при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.
При изработване и процедиране на ПУП – парцеларен план за трасета на „Електропровод” и „Водопровод”- съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №073138, местн.„Власовица”, землище на с.Бачево, община Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасета на „Електропровод” и „Водопровод”- съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот №073138, местн.„Власовица”, землище на с.Бачево, община Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на трасета на „Електропровод” и „Водопровод” от Славчо Спасов Пенев за захранване на собствения си поземлен имот №073138, местн.„Власовица”, землище на с.Бачево, община Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 357 пъти