Вторник, 27 Февруари 2018 14:30

Обявление по протокол № 1 на ОБС - Разлог относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.161, местн. „Бойков рид”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№1

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 31.01.2018 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основние чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3, чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа “ЗА” от гласували 16 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 38

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.161, местн. „Бойков рид”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона „Ов”- рекреационни устройствени зони за вилен отдих:

Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7м
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ - план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” за поземлен имот №61813.781.161, местн. „Бойков рид”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ- план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.161, местн. „Бойков рид”, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Вилна сграда” от „Ликуид Имидж”ООД, представлявано от Иван Василиевич Рябов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
д-р Мария Копанарова - Тасева

Прочетена 303 пъти