Вторник, 27 Февруари 2018 14:26

ОБЯВЛЕНИЕ № 4 относно изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.789, местн. “Бойков рид”, землище гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 4
гр.Разлог, 10.01.2018 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Вилно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.781.789, местн. “Бойков рид”, землище гр.Разлог, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител Зинаида Иванова Стоилова.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

 

Прочетена 309 пъти