Вторник, 13 Февруари 2018 13:03

Обявление № 51 относно изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №116006, местн. “Бучен камък”, землище с.Годлево

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 51 гр.Разлог, 14.11.2017 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №116006, местн. “Бучен камък”, землище с.Годлево, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител „Нео Инвестмънт“ЕООД, представлявано от Павел Димитров Езекиев.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

инж.Красимир Иванов Герчев
Кмет на Община Разлог

Прочетена 207 пъти