Вторник, 13 Февруари 2018 08:54

Обявление № 52 относно изготвен ПУП- ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.132, кв.87 по плана на гр.Разлог, и план за застрояване в новообразуваното УПИ ХVI, ПИ 61813.757.132, кв.87 с отреждане за „Жилищно строителство”

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 52
гр.Разлог, 14.11.2017 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП- ПРЗ – план за регулация на ПИ 61813.757.132, кв.87 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ ХVI, ПИ 61813.757.132, кв.87 с отреждане за „Жилищно строителство” на основание чл.109, ал.(1), т.2, чл.110, ал.(1), т.1 и съгл.чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ с възложител Колин Гордън Хърст.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

инж.Красимир Иванов Герчев
Кмет на Община Разлог

Прочетена 201 пъти