Вторник, 09 Януари 2018 08:32

ОБЯВЛЕНИЕ № 55 относно изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.519.29 местн. “Кукурево”

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 55 гр.Разлог, 04.12.2017 год.

Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Жилищно строителство” в обхвата на поземлен имот №61813.519.29 местн. “Кукурево”, землище гр.Разлог, общ. Разлог, на основание чл.59, ал.(1), чл.109, ал.(1), т.3, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител „Рейнфлор България“ЕООД, представлявано от Игор Риммер.
В 14-дневен срок /от датата на получаване/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, придружени от документ за собственост до Общинска администрация гр. Разлог.
Планът е на разположение в сградата на Общинска администрация гр. Разлог, етаж 3-ти , стая №306 /от 15.00ч до 17.00ч/.

Прочетена 289 пъти