Понеделник, 04 Декември 2017 11:14

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от
Община Разлог, БУЛСТАТ 000024948
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: 2760, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0747/80 095; 0747/80 081; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ – Кмет на Община Разлог.
Лице за контакти (име, адрес, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща): Надежда Попадийна, 2760 гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Телефон: 0747/80 095, факс: 0747/80 081, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Уведомяваме Ви, че община Разлог има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог от Път ІІІ- 1901- О.Т.37, О.Т.54а, О.Т.51, О.Т.58, О.Т.61, О.Т.78, О.Т.78а, О.Т.86, О.Т.88, О.Т.89, О.Т.90/О.Т.91а, О.Т.103,О.Т.101/О.Т.102, О.Т.97/О.Т.150, О.Т.98/О.Т.991, О.Т.96/О.Т.99, О.Т.94/О.Т.95, до О.Т.63/- път ІІІ- 1901”,
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е за рехабилитация на съществуващите участъци, подобряване на транспортно-експлотационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на улиците. Проектирания технологичен процес предвижда изграждане на пътна настилка, прилежащите към нея тротоари и отводнителни съоръжения. Целта на проекта е да се изградят елементите и части от улиците.
• Съществуващо положение:
Съществуващият в момента габарит на улиците е различен. Има участъци с изградени тротоари. Има и участъци, в които липсват такива. Трасето на улиците минава през равнинен – урбанизиран терен. От дългогодишната експлоатация и отводняване в момента улиците са в лошо състояние. В това си състояние улиците не могат да изпълняват функциите си на безопасно и осигуряващо комфорт предвижване. Съществуващите отводнителни съоръжения ще бъдат коригирани (повдигнати или свалени) съгласно проектната нивелета.
• Настилка:
Състоянието на пътната настилка в обхвата на разглежданите участъци е нарушена. Съществуват деформации и единични дупки. От дългогодишната експлоатация настилката е износена.
• Проектно решение:
Проектираните участъци се предвиждат за средно движение. Улиците ще обслужват предимно живеещите в прилежащите квартали и гостите на с. Баня, както и преминаващи по Път- ІІІ- 1901. На съществуващите плочести водостоци с цел обезопасяване ще бъдат монтирани парапети. Основно трасето е съобразено с изградените жилищни сгради и одобрен РП /Регулационен план/ и се придържа към зададените габарити. Съгласно искане на Възложителя не се предвижда промяна на геометричните характеристики на с трасето, за да не се засягат урегулирани поземлени имоти.Разработено е кръгово кръстовище при О.Т. 103а, с цел подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и безопасност на движението. В разработката е предвидено изграждане на паркинги /надлъжни и коси/. Габаритът на проектното решение е съгласно одобрен РП /Регулационен план/ . Оформянето на наклона е съобразено със скоростта и радиуса на хоризонталните криви. Габарита в кривите. Пътната настилка е предвидена със следната конструкция:
плътен асфалтобетон тип А — 4 см
неплътен асфалтобетон– 4 см
битумизиран трошен камък- 8 см
несортиран трошен камък от 0 до 40мм- 32см
се запазва.
Отводняването се предвижда да става с помощта на надлъжни и напречни наклони съгласно проектираната нивелета и предвидени бордюри, разделящи пътното платно от тротоара.
На съществуващите съоръжения се предвижда повдигане или сваляне на бетонните шапки.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
- описание на основните процеси – рехабилитация на пътна настилка и прилежащите към нея тротоари и отводнителни съоръжения, изграждане на тротоари, подравняване и затревяване на площи; подмяна на бордюри,подмяна на пътни знаци, хоризонтална маркировка; ремонт и боядисване на парапети;
- капацитет: дължина на рехабилитираните улици общо около 1050 м.
- обща използвана площ: около 16 000 кв. м;
- при изпълнение на инвестиционните дейности не е необходима промяна на съществуващата инфраструктура, предвижда се изграждане на едно ново кръгово кръстовище;
- предвидени изкопни работи – ръчни и машинни изкопи;
- не се предвижда изпълнение на взривни работи.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):
- населено място: на територията на с. Баня(в регулация);
- община: Разлог;
- квартал: неприложимо;
- номер на поземлен имот- неприложимо;
- собственост: община Разлог;
- близост до или засягане на защитени териотории: инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии;
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие;
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: няма.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):
- не се предвижда добив на строителни и нертни материали;
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: не се предвижда.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
- не се предвиждат общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
- по време на строителството:
• бетон – код: 17.01.01;
• асфалтови смеси, съдържащи други вещества различни от упоменатите в 17.03.01 – код: 17.03.02;
• матални – желязо и стомана – код: 17 04 05;
• смесени отпадъци от строителство – код: 17.09.04;
- предвиждания за тяхното третиране – строителните отпадъци от строителните и монтажните дейности ще бъдат предадени за транспортиране на фирма, притежаваща съответното разрешително. По време на експлоатацията на обекта – битовите отпадъци ще се обезвреждат по действащата за община Разлог система за сметоизвозване. Разделно събраните отпадъци ще се третират чрез изградената система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на територията на гр. Разлог. Изкопаните земни маси ще се използват за донасипване и уплътняване на тротоари, а излишните – ще се депонират на депо (за запръстяване).
8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.): Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъчни води.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях): Не се предвижда ползване на опасни химични вещества.

Уведомител:
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Прочетена 333 пъти