Понеделник, 04 Декември 2017 11:13

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от
Община Разлог, БУЛСТАТ 000024948
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: 2760, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0747/80 095; 0747/80 081; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ – Кмет на Община Разлог.
Лице за контакти (име, адрес, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща): Надежда Попадийна, 2760 гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Телефон: 0747/80 095, факс: 0747/80 081, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Уведомяваме Ви, че община Разлог има следното инвестиционно предложение:
„Корекция на река „Бяла река“ – І-ви участък( част от имот 61813.756.334)“.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е за корекция на участък на р. Бяла река в горния край на гр. Разлог, който все още не коригиран и представлява потенциална опасност за наводнения на кварталите около него, с обща дължина на ляв и десен бряг 582 м и с дължина по оста 321 м., заскаляване на дъното.
По поречието на участъка е предвидено да се извърши изрязване и изкореняване на отделни дървета, храсти и високи треви, които са израснали в речното корито, което води до намаляване на проводимостта на реката и увеличаване риска от натрупване на отпадъци и наносни материали. Предвижда се и почистване на израсналата в коритото храстова и тревиста растителност .
В проектирания участък не се предвижда разрушаване на съществуващи конструктивни и облицовъчни елементи.
За корекцията на участъка е предвидено изграждането на стоманобетонови подпорни стени, положени върху подложен бетон с дебелина 10 см. Височината на стената е 3.70 м, заедно с фундамента. Стените ще се облицоват с цепен камък, с приблизителни размери 20/50 см и дебелина 12-15 см. През 12.0-15.0 м са предвидени дилатационни фуги от 2 см, запълнени с еластичен материал.
Приблизителната дълбочина на речното корито е 3.00 м. Дъното на реката е предвидено да бъде заскалено с едроломен камък, положен върху подложен бетон.
За отводняване на водите от земните маси зад подпорните стени са предвидени барбакани от PVC тръби ф50. Зад стената се изпълнява обратен насип от дрениращ материал (баластра), като преди това същата се измазва с битум.
Изкопът за фундирането ще се извърши в чакълен почвен слой. Изкопаните земни маси за разполагането на подпорните стени ще се оставя временно на терена между реката и улиците от двете страни на реката след изпълнение стените ще се използва за обратна засипка зад стените и за оформяне на зелената площ покрай реката.
Изпълнението на СМР ще се извършва двуетапно – първо за единия, а след това за другия бряг на реката, тъй като коритото на реката е с достатъчна ширина и има достатъчен фронт за работа в половината от речното дъно. При този начин речните води от р. Бяла река ще се отклоняват чрез временни диги в противоположния на работния обсег участък.
След завършване на СМР пространството между реката и банкетите на крайречната улица ще се затреви.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
- описание на основните процеси – предвижда се изграждане на подпорни стени по двата бряга на реката със следната конструкция: изграждане на стоманобетонови подпорни стени, положение върху подложен бетон с дебелина 10 см; височина на стената заедно с фундамента 3,70 м и с обща дължина ;
- капацитет- дължина на стените от двете страни на коритото е 582 м;
- обща използвана площ – 17645 кв.м;
- при изпълнение на инвестиционните дейности не е необходима промяна на съществуващата инфраструктура;
- предвидени изкопни работи – изкопните работи ще се извършват механизирано и ръчно;
- не се предвижда изпълнение на взривни работи;
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Инвестиционното предложение се осъществява в регулацията на гр. Разлог. Необходимо е издаване на Разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите и Разрешение за строеж по ЗУТ.
4. Местоположение(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):
- населено място – гр. Разлог;
- община – Разлог;
- квартал – неприложимо;
- номер на поземлен имот – 61813.759.334;
- географски координати (стена):
№ Х У
1 4640907.219 330248.887
2 4640920.030 330265.818
3 4640926.356 330274.178
4 4640940.154 330287.651
5 4640941.593 330289.055
6 4640945.015 330293.828
7 4640949.834 330304.137
8 4640950.274 330305.490
9 4640963.377 330345.849
10 4640969.144 330363.615
11 4640972.805 330374.889
12 4640977.437 330389.156
13 4640988.372 330406.954
14 4641000.888 330427.330
15 4641013.047 330447.122
16 4641028.021 330471.497
17 4641034.116 330482.087
18 4641048.352 330506.823
19 4641048.485 330507.052
20 4641062.889 330525.403
21 4641055.297 330531.055
22 4641040.915 330511.736
23 4641018.424 330476.317
24 4641003.730 330452.398
25 4640991.831 330433.027
26 4640978.900 330411.978
27 4640967.653 330393.671

28 4640967.103 330391.977
29 4640962.613 330378.148
30 4640958.964 330366.907
31 4640953.195 330349.141
32 4640940.190 330309.082
33 4640939.864 330308.078
34 4640935.736 330299.284
35 4640933.429 330296.040
36 4640932.631 330295.260
37 4640918.307 330281.273
38 4640911.569 330272.369
39 4640898.686 330255.344

- собственост: МОСВ;
- близост до или засягане на защитени територии: инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии;
- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие;
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: няма.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):
- не се предвижда добив на строителни и инертни материали. Всички материали ще се доставят в готов вид за монтаж;
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: не се предвижда.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
- не се предвиждат общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
- по време на строителството:
• бетон – код: 17.01.01;
- количество около 0,5 м3;
• дървесен материал – код: 17.02.01;
- количество около 0,4 м3;
• пластмаса – код: 17.02.03;
- количество под 1 кг;
• метални – желязо и стомана – код: 17.04.05;
- количество около 10 кг;
• почви и камъни – код: 17.05.04 ;
- количество около 0,4 м3
• изкопани земни маси – код: 17.05.06;
- количество около 1,1 м3;
• смесени отпадъци от строителство – код: 17.09.04;
- количество около 1,1 м3;
- предвиждания за тяхното третиране – строителните отпадъци от строителните и монтажните дейности ще бъдат предадени за транспортиране на фирма, притежаваща съответното разрешително. По време на експлоатацията на обекта – не се предвижда генерирането на битови отпадъци. Изкопните земни маси за основите ще се използват за засипка зад стените и за оформяне на зелената площ покрай реката в по- голямата си част, останалите ще се използват за запръстяване.
8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.). Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъчни води.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях). Не се предвижда ползване на опасни химични вещества.

Уведомител:
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Прочетена 276 пъти