Понеделник, 04 Декември 2017 09:04

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2017 г.

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски ппродукти, обявявам Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2017 г., одобрен с Решение № 205/ 2017 г. на Общински съвет- Разлог.

Прочетена 284 пъти