Вторник, 28 Ноември 2017 08:50

ОБЯВЛЕНИЕ по решение № 194 относно Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасе на „Оптичен кабел” от шахта при бивш „КЦХ“ /ПИ 61813.750.411/ до базова станция на „Теленор“

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№10

От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 26.10.2017 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ №194

1.Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасе на „Оптичен кабел” от шахта при бивш „КЦХ“ /ПИ 61813.750.411/ до базова станция на „Теленор“ /ПИ 61813.805.245/- съоръжение на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на гр.Разлог и земл. на с.Долно Драглище, общ.Разлог, при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.

При изработване и процедиране на ПУП - парцеларен план за трасе на „Оптичен кабел” от шахта при бивш „КЦХ“ /ПИ 61813.750.411/ до базова станция на „Теленор“ /ПИ 61813.805.245/- съоръжение на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на гр.Разлог и земл. на с.Долно Драглище, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасе на „Оптичен кабел” от шахта при бивш „КЦХ“ /ПИ 61813.750.411/ до базова станция на „Теленор“ /ПИ 61813.805.245/- съоръжение на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на гр.Разлог и земл. на с.Долно Драглище, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционното намерение на Възложителя за изграждане на трасе за полагане на оптичен кабел на територията на община Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 249 пъти