Сряда, 11 Октомври 2017 15:40

СЬОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЕКЮЪР ФАЙНЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОП К
Ако намерите сьобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Дирекция „ ПРИХОДИ" на Община Разлог. Общинска администрация е подготвила това сьобщение за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в Дирекция"Приходи" и се публикуват в Интернет.

Изх.№134/11.10.2017 г.

СЬОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК До
„СЕКЮЪР ФАЙНЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр,Разлог,ул."Яне Сандански" №34.
ЕИК по Булстат 200755990

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето сьобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, ул. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Актове за установяване на задължения по декларации имоти с № 2014-2015А-55/02.02.2016 г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал, 6 от ДОПК, сьответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на поставяне на сьобщението: 11.10.2017 г.

Прочетена 167 пъти