Вторник, 03 Октомври 2017 15:32

Съобщение по решение №167 относно одобрение на подробния устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасе на „Кабелна линия 20кW”- съоръжение на техническата инфраструктура от ТП "АПК" в ПИ 61813.757.82, кв.87 по плана на гр.Разлог

Прочетена 260 пъти