Понеделник, 04 Септември 2017 14:50

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№7
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.07. 2017 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание 124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 17 гласа “ЗА” от гласували 17 общински съветници, ОбС при

РЕШЕНИЕ № 158

Допълва т.1 и т.2 от Решение № 140, Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 27.06.2017 год. по следния начин:

1.Разрешава изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на нова улица от о.т.7 през о.т.7а, о.т.7б до о.т.7в за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти.

При изработване и процедиране на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на нова улица от о.т.7 през о.т.7а, о.т.7б до о.т.7в за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти да се спази действащата нормативна уредба.

2.Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на нова улица от о.т.7 през о.т.7а, о.т.7б до о.т.7в за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти.

МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62 ал.2 от АПК. Като взе в предвид: Мотивирано предложение за изменение на регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 206 пъти