Вторник, 08 Август 2017 16:04

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ(КОРООТВАЛ) В ГР. РАЗЛОГ,ОБЩИНА РАЗЛОГ“.

В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци(короотвал), находящо се в поземлени имоти с идентификатори 61813.670.254 и 61813.670.255, местност „Седрач“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител ОБЩИНА РАЗЛОГ.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 08.07.2017 г. до 22.08.2017 г. във фронт – офиса на общината.

Прочетена 250 пъти