Вторник, 08 Август 2017 11:15

Обявление относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/-ПУР - изменение на улична регулация на УПИ I – 2485, кв. 98 между от о. т. 328 през о. т. 329; о. т. 424 до о. т. 423 в кв.98 по регулационния план на град Разлог

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л №6
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.06. 2017 година
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.1, т.1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 142

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПУР - изменение на улична регулация на УПИ I – 2485, кв. 98 между от о. т. 328 през о. т. 329; о. т. 424 до о. т. 423 в кв.98 по регулационния план на град Разлог, община Разлог по имотни граници на ПИ 61813.759.212 по КК на град Разлог.

При изработване и процедиране на ПУП – ПУР - изменение на улична регулация на УПИ I – 2485, кв. 98 между от о. т. 328 през о. т. 329; о. т. 424 до о. т. 423 в кв.98 по регулационния план на град Разлог, община Разлог по имотни граници на ПИ 61813.759.212 по КК на град Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПУР - изменение на улична регулация на УПИ I – 2485, кв. 98 между от о. т. 328 през о. т. 329; о. т. 424 до о. т. 423 в кв.98 по регулационния план на град Разлог, община Разлог по имотни граници на ПИ 61813.759.212 по КК на град Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе в предвид: Мотивирано предложение за изменение на улична регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 408 пъти