Вторник, 08 Август 2017 11:14

Обявление относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/-ПР - изменение на регулация на УПИ IV191.284 и УПИ V284, кв. 38 по регулационния план на град Разлог

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л №6
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.06. 2017 година
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134 ал.1, т.1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 141

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ IV191.284 и УПИ V284, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, имоти с идентификатори 61813.754.309 и 61813.754.310 по КК на град Разлог и обособяване на два нови УПИ, а именно УПИ XXI754.309 и УПИ XXII754.309 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на улици за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ XXI754.309 в кв.38.
При изработване и процедиране на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ IV191.284 и УПИ V284, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, имоти с идентификатори 61813.754.309 и 61813.754.310 по КК на град Разлог и обособяване на два нови УПИ, а именно УПИ XXI754.309 и УПИ XXII754.309 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на улици за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ XXI754.309 в кв.38 да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ IV191.284 и УПИ V284, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, имоти с идентификатори 61813.754.309 и 61813.754.310 по КК на град Разлог и обособяване на два нови УПИ, а именно УПИ XXI754.309 и УПИ XXII754.309 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог и обособяване на улици за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ XXI754.309 в кв.38.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе в предвид: Мотивирано предложение за изменение на регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 258 пъти