Вторник, 08 Август 2017 11:13

Обявление относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/-ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л №6
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.06. 2017 година
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134 ал.1,т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 18 гласа “ЗА” от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 140

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог.
При изработване и процедиране на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог, идентичен и съобразено с имотни граници на ПИ 61813.755.268 по КК на град Разлог и обособяване на седем нови УПИ, а именно УПИ XIV755.268, УПИ XV755.268, УПИ XVI755.268, УПИ XVII755.268, УПИ XVIII755.268, УПИ XIX755.268 и УПИ XX755.268 в кв.38 по регулационния план на град Разлог, община Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се приема на основание чл. 124а ал.1, ал.5 и ал.7, чл.109 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 т.2, чл.134 ал.1 т.1 и чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе в предвид: Мотивирано предложение за изменение на регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 250 пъти