Вторник, 08 Август 2017 11:13

Обявление относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ І-233031, местн. „Рудина”, землище на с.Баня

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л №6
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 27.06. 2017 година
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 130

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ І-233031, местн. „Рудина”, землище на с.Баня, община Разлог, отреден за «Жилищно строителство», при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.

При изработване и процедиране на ПУП – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ І-233031, местн. „Рудина”, землище на с.Баня, община Разлог, отреден за «Жилищно строителство» да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на „Водопровод” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ І-233031, местн. „Рудина”, землище на с.Баня, община Разлог, отреден за «Жилищно строителство».

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционно намерение за изграждане на „Водопровод” за захранване на УПИ І-233031, местн. „Рудина”, землище на с.Баня, собственост на „АТЕЛАДИА” ЕООД, представлявано от Юлияна Юриева Плевнелиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 246 пъти