Четвъртък, 18 Май 2017 08:00

Обявява за конкурс за длъжността : Началник-отдел “Общинска собственост и транспорт“,дирекция „Икономически дейности, благоустрояване и екология“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. РАЗЛОГ

Гр. Разлог ,ул” Стефан Стамболов” № 1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1,чл.14,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 15-408/17.05.2017 год. на Кмета на Община Разлог

Обявява конкурс за длъжността : Началник-отдел “Общинска собственост и транспорт“,дирекция „Икономически дейности, благоустрояване и екология“ в Общинска администрация-гр.Разлог.

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1.Кандидатите да отговарят на условията по чл.7,ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.2.Образование-висше, минимална образователна степен: бакалавър;
1.3.Минимален ранг за заемане на длъжността-III младши;
1.4.Вид правоотношение- служебно;
1.5.Минимален професионален опит-4 години;
1.6.Изисквания и компетентности: управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност,ориентация към резултатите,фокус към клиента/вътрешен/ външен/,професионална компетентност.
2.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
3.Необходими документи:
3.1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС/;
3.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават във Фронт офиса на Общинска администрация- гр.Разлог, намиращ се в сградата на Читалище ”15.IХ.1903-1909г.”-гр.Разлог, ул.”Шейново”№2 лично от кандидата или чрез пълномощник.
Срок за подаване на документите: 14-дневен срок от публикуването на обявата във вестник ”Вяра”, в Регистъра по чл.61,ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината
5.Лицето ,определено да приема докумените извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението,като уведомява кандидатите за пречките за назначаване при наличие на посочените в чл.7,ал.2 от Закона за държавния служител.
6. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
7.С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
8. Заявленията, подадени след изтичане на срока , посочен в т.4 не се регистрират.
9.Списъците за допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред Общинска администрация-гр.Разлог и на интернет страницата: www.razlog.bg
10.Размер на основната месечна заплата за длъжността- граници /от-до/ на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 460-1400 лв. за I степен.
11.Кратко описание на длъжността: Организира дейността при реализиране политиката на общината в областта на общинската собственост чрез:разработването на програми,становища и проекти на местни нормативни документи,свързани с дейността на отдел ”Общинска собственост и транспорт”; контролира дейностите, свързани с управлението,придобиването и разпореждането с общинска собственост; координация и взаимодействие с административни звена съобразно дейностите на отдела; оказване на методическа помощ,свързана с прилагането на нормативните актове в областта на общинската собственост; отчита постигането на цели и дейности на администрацията, свързани с дейността на отдела; организира и ръководи работата на служителите в отдела.

Орган по назначаването,
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
ИНЖ.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

Прочетена 392 пъти