Сряда, 03 Май 2017 13:43

Обявление относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасета на „Електронна оптична съобщителна мрежа”

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

П Р О Т О К О Л
№3
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 30.03.2017 година.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3,т.7, чл.110, ал.1,т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 19 гласа “ЗА” от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 64

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасета на „Електронна оптична съобщителна мрежа”- съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на с.Бачево, земл. на с.Годлево, земл. на с.Долно Драглище, земл. на с.Горно Драглище и земл. на с.Добърско, общ.Разлог, при условията на чл.70, ал.2 от ЗУТ.

При изработване и процедиране на ПУП - парцеларен план за трасета на „Електронна оптична съобщителна мрежа”- съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на с.Бачево, земл. на с.Годлево, земл. на с.Долно Драглище, земл. на с.Горно Драглище и земл. на с.Добърско, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.

2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за трасета на „Електронна оптична съобщителна мрежа”- съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на земл. на с.Бачево, земл. на с.Годлево, земл. на с.Долно Драглище, земл. на с.Горно Драглище и земл. на с.Добърско, общ.Разлог.

МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109, ал.3, т.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид: Инвестиционното намерение на Възложителя за изграждане на трасета за полагане на оптична кабелна разпределителна мрежа за предоставяне на съобщителни електронни услуги на територията на община Разлог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/д-р Мария Копанарова - Тасева/

Прочетена 265 пъти