Петък, 31 Март 2017 13:54

ОБЯВЛЕНИЕ относно инвестиционното предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 и площ 102.585 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални реги

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Разлог уведомява засегнатото население за осигуряване на обществен достъп до информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС с възложител Община Разлог за инвестиционното предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 и площ 102.585 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”.
Информацията по Приложение № 2 е достъпна в отдел „Екология, чистота и земеделие”, стая 202 на Община Разлог и на интернет страницата на общината. Становища се приемат в срок от 30.03.2017 г. до 12.04.2017 г. във фронт офиса на Община Разлог.

Прочетена 345 пъти