ОБЯВИ

Уведомление за инвестиционно предложение
Уведомление от Община Разлог за инвестиционно предложение
СЪОБЩЕНИЕ В изпълнение на задълженията си по чл 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху…
О Б Я В Л Е Н И Е№ 54гр.Разлог, 10.07.2018 год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.128, ал3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №…
провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019…
Страница 1 от 185