ОБЯВИ

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда се обявява инвестиционното предложение за „Изменение на съществуващ обект „Складова база…
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От: “Катарино Спа Хотел“ ЕАД, гр. Благоевград ЕИК 201379878 (седалище и…
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. РАЗЛОГ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, ЧЕ СЪВМЕСТНО С ЕТ „ВЕРА БУЧКОВА - НАДЕЖДА БУЧКОВА”, ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ПО ПРЕДАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ…
У В Е Д О М Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеотОбщина Разлог, БУЛСТАТ 000024948(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)Пълен пощенски адрес:…
У В Е Д О М Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеотОбщина Разлог, БУЛСТАТ 000024948(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)Пълен пощенски адрес:…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
В изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците за организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване…
Страница 1 от 170