Новини

Проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 г. (Програмата е приета с Решение №........ по протокол №......./........2011, на Общински съвет – гр. Разлог) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Разлог за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011год. Тя съдържа :
Община Разлог публикува настоящият проект на НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ на интернет страницата си на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове при спазване на принципите за достъпност, публичност, откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения…
Инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог официално подписа договора за безвъзмездно финансиране по проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитието на туризма в община Разлог” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3. „Устойчиво развитие на туризма”.
Над 21 групи с п овече от 1 300 участници ще дефилират на IV Международен кукерски карнавал „Старчевата” в Разлог. Началото е в 10.30 часа на 15 януари 2011г. на централния площад на града. Специално за карнавала в Разлог пристигат членове на борда на Федерацията на Европейските карнавални градове.
Неделя, 09 Януари 2011 17:03

Дар от сърце

Сумата от 730лв. беше събрана от проведения Благотворителен Коледен базар „ Дар от сърце ‘’, организиран от ОУ „ Никола Парапуов’’.