Петък, 10 Януари 2020 16:20

ОБЩИНА РАЗЛОГ СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ , ОТНОСНО ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Написана от 

Община Разлог стартира информационно кампания за подбор на многофамилни жилищни сгради за включване в проектни предложения за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
На 20 януари 2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на ОбС – Разлог (бившето ДНА) ще се проведе информационно събитие за представяне на възможността и изискванията за кандидатстване на жилищни сгради по Процедурата.
Община Разлог е един от 28-те допустими кандидати по обявената процедура. По същата процедура до сега Община Разлог успешно изпълни проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 14 жилищни сгради, 2 училища, 1 читалище, 2 административни сгради.

Право да кандидатстват имат Сдруженията на собствениците създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:
• подават заявления за кандидатстване в общината;
• сключват договор със съответната община;
• осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.
Критерии за допустимост на сградите:
Допустими за енергийно обновяване са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
Всички изискуеми документи и условия за кандидатстване, може да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Разлог - www.razlog.bg, направление „Енергийна ефективност”, както и на страницата на МРРБ - http://bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx
Може да зададете вашите въпроси писмо, като ги изпратите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Прочетена 403 пъти