Вторник, 29 Януари 2019 13:15

ОБЩИНА РАЗЛОГ ЩЕ РЕМОНТИРА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА РУ - ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН - ГР. РАЗЛОГ

Написана от 

Община Разлог предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради, в които се помещават Районно управление "Полиция"– град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”. Ще бъдат включени дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Към момента РУ–гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог са с остарял и амортизиран сграден фонд и ниска степен на енергийна ефективност, което обуславя необходимостта от обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Резултатите от Енергийните обследвания констатират, че при сегашното състояние на сградите и системите за топлоснабдяване не се осигуряват изискванията за санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт. Основен проблем си остават топлинните загуби през ограждащите елементи, морално остаряла отоплителна инсталация, липса на автоматичното регулиране на крайните отоплителни тела.
Към настоящия момент няма изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение, включително за хора с увреждания. Проектът ще отговори на нуждите и проблемите на хората в неравностойно положение като осигури достъп до сградите и в двата обекта.
"Изпълнението на проекта ще допринесе за достигане на следните очаквани резултати: осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; запазване на традиционните функции на Разлог, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони; повишаване на комфорта на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там." - коментира инж. Красимир Герчев.

Прочетена 139 пъти