Петък, 02 Март 2018 08:43

В Разлог се проведе конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”

Написана от 

Проектът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0024-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80, националното съфинансиране е 55 336.20, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обект на инвестиции по проекта е сграда в гр. Разлог, намираща се на ул. „Богомил”№ 2, в която се помещават Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, „Дневен център за стари хора”, Общинска служба по земеделието.

На конференцията бе представена информация, че ще бъдат изпълнени дейности, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталации. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще бъдат изпълнени и други строително-монтажни дейности.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0024-C01, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 681 пъти