Четвъртък, 10 Август 2017 08:17

Съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в две общински училища по проект от Община Разлог

Написана от 

Чрез прилагане на пакет от мерки, които да доведат до енергийна ефективност ще се гарантира намаляване на енергопотреблението в СУ „Братя Каназиреви“ и ОУ “Никола Парапунов“ в гр. Разлог. Това ще стане възможно чрез проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог-сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01 с бенефициент-Община Разлог. По повод стартирането на проекта бе дадена пресконференция и конференция в Многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” гр. Разлог. Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев запозна присъстващите в залата, заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати.
Чрез прилагането на мерките от проекта ще може да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата, работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес в двете училища.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изпълнението на проекта ще допринесе още за достигане на по-висок клас на енергопотребление, намаляване на разходите за енергия, по-високо ниво на енергийна ефективност, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и др.

На пресконференцията присъстваха д-р Мария Копанарова-председател на ОбС-Разлог, зам.-кметът Иван Гюров, секретарят на общината Димитър Крънчев, директорките на двете училища-Мариана Попадийна и Даниела Пелтегова, част от колективите на училищата, представители на фирмите изпълнители, служители от Община Разлог, жители на града.

Община Разлог е една от 28-те конкретни бенефициенти, които имат право да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Прочетена 315 пъти