Четвъртък, 03 Август 2017 10:35

Конференцията и пресконференцията по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог

Написана от 

На 09.08.2017г. (сряда) от 10.30 часа в многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” гр. Разлог ще се проведе конференцията и пресконференцията по повод стартиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01 с бенефициент – Община Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

По проекта ще се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност в две сгради на образователната инфраструктура в град Разлог - СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" и ОУ "Никола Парапунов".

Очакваме Ви.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0027-C01, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 354 пъти