Сряда, 02 Август 2017 13:12

Община Разлог повишава енергийната ефективност на две училища по проект

Написана от 

Община Разлог изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура”, чиято цел е да бъде повишена  енергийната ефективност на сградите на СУ „Братя Каназиреви” и ОУ „Никола Парапунов” в град Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Двете училища са изолирани през 2004 – 2005 г. с топлоизолационен материал с дебелина 4 см. След извършените енергийни и технически обследвания на двете училища категорично е установено, че те не отговарят на минималните  изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на топлоизолация на сгради и референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи съгласно Наредба №7/2004, изменена в Държавен вестник, бр. 27 от 2015г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За да отговарят на съвременните изискванията за санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт, съгласно сега действащата нормативна база в двете училища е необходимо да бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, включващи изолиране на външните стени с топлоизолационен материал, така че той общо да бъде с дебелина минимум 10 см.

По проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура” освен топлинно изолиране на  външните стени ще бъдат приложени пакети от енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите и задължителните мерки предписани в Техническия доклад.  

По проекта в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” – град Разлог ще бъдат подменени прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ще се изпълни топлинно изолиране на покрива и на пода, ще се подмени отоплителната инсталация, ще се изгради  соларна инсталация от 40 слънчеви колектора за затопляне на водата на басейна в училището.

По проекта в ОУ „Никола Парапунов” – град Разлог ще се изпълни топлинно изолиране на покрива и на пода, ще се достави и монтира котел с коефициаент на полезно действие 99% с енергоносител за отопление  на природен газ и система за автоматично управление на котела, ще се подменят отоплителни тела и тръбна мрежа, ще се изпълни конструктивно възстановяване и укрепване покрив, ще се подменят прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ще се изпълни и частичен ремонт на водопроводната инсталация  и на канализационната инсталация. Предвиден е ремонт на складовите и санитарните помещения и на баните, включващи подмяна на подовите и стенните покрития с нови, ремонт на таваните, преоборудване с нови санитарни уреди, нови батерии, нови врати, ново енергоспестяващо осветление и др. Ще се подмени ел. инсталацията, ще се изгради мълниезащитната инсталация, ще се извърши и цялостна подмяна на осветлението във физкултурния салон, като целта е въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела със съвременно управление.

Не на последно място с реализирането на проекта и в двете училища ще се осигури достъпна среда за хората с увреждания.

Цялостното изпълнение на проекта ще доведе до достигане на по-висок клас на енергопотребление в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог. Изключително важно е, че прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност ще доведе до намаляване на разходите за енергия в двете училища.  По-високо ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.

Ще се повиши комфорта на над 1000 учениците и учителите в двете училища,  както и ще се подобри образователния процес.

Изпълнението на проекта е продължение на  целенасочената политика на Община Разлог за инвестиции в образователната инфраструктура.

 

В рамките на проекта на  09.08.2017г. (сряда) от 10.30 часа в многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” гр. Разлог ще се проведе информационно събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Събитието е отворено за всички желаещи да присъстват. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0027-C01, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 469 пъти