Вторник, 17 Май 2016 12:56

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ И СРОКОВЕ по процедура BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 201