Одитен Доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2016 г.