ОБЩИНА Р А З Л О Г На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба…
Отчет за изпълнение на бюджета на община Разлог за 2016 година