О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-105
гр.Разлог, 24.01.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.124а, ал.5, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх.№94.00-4475(2)/19.12.19год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за регулацията на ПИ 61813.750.269, кв.102 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Автосервиз, офис, магазин, автомивка и паркинг“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Соп” – смесена общественообслужваща и производствено-складова дейност.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №5/17.01.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-096
гр.Разлог, 24.01.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение №29, Протокол №4 от 27.12.2020год. на Общински съвет – гр.Разлог.
Д О П У С К А М:

ПУП – ПР - изменение на план за регулация и план за изменение на уличната регулация ПУР между о.т. 47, о.т. 76, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81, о.т. 82 и о.т. 83 на улица „Черна река“; между о.т. 238, о.т. 142, о.т. 78 и о.т. 76 на улица „Опълченска“; между о.т. 75 и о.т. 76 на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ по регулационният план на град Разлог с цел обособяване на ново кръгово кръстовище и нови улици от о.т. 47, о.т. 47а, о.т. 76а, о.т. 79а, о.т. 81а, о.т. 81 и о.т. 83 на улица „Черна река“; и нова между о.т. 76а, о.т. 76б, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81б и о.т. 81 на улица „Черна река“; между о.т. 238, о.т. 142, о.т. 78 и о.т. 76а на улица „Опълченска“; между о.т. 75 и о.т. 76а на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ по регулационния план на град Разлог, община Разлог, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Приложение:
Скица №16/22.01.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-095
гр.Разлог, 24.01.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-81/16.01.20 год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за регулация за ПИ 22602.501.401 /част от УПИ VI и УПИ VII/, кв.61 по плана на с.Долно Драглище, общ.Разлог и обособяване на ново УПИ, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Жм”

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №12/20.01.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-094
гр.Разлог, 24.01.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-1361/01.11.19год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - изменение на регулацията в обхвата на УПИ I, 61813.589.10, УПИ IV, ПИ61813.589.13, УПИ V, ПИ61813.589.14, УПИ VI, ПИ61813.589.15, УПИ VIII, ПИ61813.589.19 и УПИ ХI, ПИ61813.589.18, местн. „Кукурево“, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Къща за гости и жилищно строителство“, в устройствена зона „Ок” – курортни и рекреационни дейности, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №2/16.01.2020г. издадена от Община Разлог.
Скица №3/16.01.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/