На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.10, ал.2, т.1 и чл.15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на околната среда

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи на територията на Община Разлог.
2. При възникване на пожари незабавно да се информират Националната система за спешни повиквания – на телефон 112, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – на телефон: 0747/80 363 и оперативен дежурен на Община Разлог – на телефон: 0747/80 066.
3. При констатирани случаи на палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи на територията на Община Разлог да бъдат предприети административно наказателни мерки спрямо нарушителите.
Настоящата заповед да се обяви на информационните табла и на официалния сайт на Община Разлог.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на кметства, Началник отдел ЕЧЗ, Специалиста по „УК и ОМбП“ и Началника на РС „ПБЗН“ – Разлог за сведение и изпълнение.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на община Разлог

Съгласувал:
Милена Кондева – юрисконсулт

Изготвил:
Иван Шарков – специалист „УК и ОМбП“

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-344
гр.Разлог, 08.04.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-395/02.03.2020год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за регулация на ПИ 61813.750.57, ПИ 61813.750.59, ПИ 61813.750.61, ПИ 61813.750.62, ПИ 61813.750.63, ПИ 61813.750.64, ПИ 61813.750.68, ПИ 61813.750.67, ПИ 61813.750.71 и ПИ 61813.750.69, кв.101 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ с отреждане за „Автосервиз, работилница, складове и монтаж на фотоволтаични инсталации“ и транспортен достъп до тях, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Соп” – смесена общественообслужваща и производствено-складова дейност.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №70/08.04.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-343
гр.Разлог, 08.04.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.124а, ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх.№70.00-346/28.02.2020 год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПРЗ – план за застрояване с отреждане за „Семеен хотел“ за УПИ ХVIII, ПИ 27293.272.1, кв.16 по плана на с.Елешница, общ.Разлог устройствена зона „Жм”- нискоетажно жилищно строителство, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Жм”
Плътност на застрояване - 60%
Кинт – 1.2
Н.к.к = 10м.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.Приложение:
Скица №56/16.03.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект