Петък, 15 Ноември 2019 13:51

З А П О В Е Д № РД 15-1189/12.11.2019 г. относно одобрение на ПУП