Вторник, 19 Март 2019 15:49

З А П О В Е Д № РД 15-259/01.03.2019 г. относно застроена и незастроена площ на имот 61813.751.138 по кадастралната карта на Разлог