Петък, 15 Март 2019 14:07

З А П О В Е Д № РД 15-287/11.03.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за промяна на регулацията