Вторник, 22 Януари 2019 10:51

З А П О В Е Д № РД 15-075/21.01.2019 г. относно изработване на комплексен проект, представен по части: ПУП – ПЗ, свързано застрояване за УПИ VI, ПИ 61813.750.80, отреден за „Дърводелска работилница“, „Автодиагностичен център и "Търговски обект"