Вторник, 05 Юни 2018 14:43

З А П О В Е Д № РД 15-605/05.06.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване